Chuông hình Aiphone IX-RS-B/W

image069.png
Chuông hình Aiphone
Thông số kỹ thuật

        

Kết nối trực tiếp với mạng IP
• Gọi nhóm gọi: Thực hiện cuộc gọi đi đến tất cả các trạm thuộc nhóm được chọn.
Cuộc gọi đầu vào liên hệ: Thực hiện cuộc gọi đi đến tất cả các trạm thuộc nhóm cuộc gọi đầu vào liên hệ đã chọn.
• Gọi tối đa 20 trạm được lập trình sẵn.
• Nhận phân trang
• Khác Phát hành cửa: Phát hành khóa điện trong khi giao tiếp.
Gửi e-mail: Một e-mail có thể được gửi đến e-mail đã đăng ký trước
địa chỉ khi kích hoạt sự kiện xảy ra.

        

Kết nối trực tiếp với mạng IP
• Gọi nhóm gọi: Thực hiện cuộc gọi đi đến tất cả các trạm thuộc nhóm được chọn.
Cuộc gọi đầu vào liên hệ: Thực hiện cuộc gọi đi đến tất cả các trạm thuộc nhóm cuộc gọi đầu vào liên hệ đã chọn.
• Gọi tối đa 20 trạm được lập trình sẵn.
• Nhận phân trang
• Khác Phát hành cửa: Phát hành khóa điện trong khi giao tiếp.
Gửi e-mail: Một e-mail có thể được gửi đến e-mail đã đăng ký trước
địa chỉ khi kích hoạt sự kiện xảy ra.